Meséld
Mese nem csak gyerekeknek

ÁSZF

Szolgáltatói adatok

 Galantusz Grafika Betéti Társaság

 • 2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.
 • Cégjegyzék szám: 13 06 069354
 • Adószám: 20713319-1-13

Szolgáltatás, rendelés, és információkérés folyamata:

Az érdeklődő a honlapon a kapcsolati űrlapon, telefonon vagy e-mailben rendelheti meg a kívánt szolgáltatást, vagy illusztrációkat, illetve kérhet ezeken a csatornákon keresztül bővebb információkat.

Grafikai anyagok készítése:

Az oldalainkon barangolva lehetőség van közzétett mesékből versekből, illusztrációkat, naptárakat, vagy illusztrált, PDF alapú e-könyveket kérni.

A megrendelés elkészítésének folyamata:

 • A megrendelést követően elkezdődik az adatgyűjtés, amit az aktuális munka igényel. Az összegyűjtött információt egyeztetjük a megrendelővel, majd jóváhagyás után elkezdjük az illusztrációk, grafikák stb. elkészítését.
 • A készülő munkákat többször is egyeztetjük a megrendelővel egészen addig, míg a munkát a megrendelő jóvá nem hagyja.
 • A rajzok esetében a javítások száma korlátlan, de a hatodik javítás után jogunk van új rajzként elkönyvelni vagy lemondani.

Fizetési feltételek:

 • A fizetési feltételek megbeszélés tárgyát képezik.
 • Az alap koncepció szerint lehetősége van az ügyfélnek egyben vagy részletfizetéssel rendezni a számlát az alábbiak szerint:
 • Az illusztrációk rövid határidő alatt készülnek el, akkor egy összegben kell átutalni a munkadíjunkat.
 • Hosszabb, de egy hónapnál rövidebb határidő esetén lehetőség van egy összegben kifizetni a munkánkat, vagy folyamatos teljesítés esetén 5 db illusztrációként kérhetjük a számlát.
 • Az egy hónapnál hosszabb idő esetén, esetleg több hónapig tartó munkánál résszámlákat állítunk ki, vagy havi számlában kérjük kifizetni a fordulónapig elkészült munkáinkat.

Az elkészült anyag átadása:

Az elkészült anyagot digitalizálva adjuk át FTP-n, vagy e-mailben. A papír alapú rajzok, ha a megrendelő kéri, postai feladás vagy futár által jutnak el Önhöz. A szállítási költséget a megrendelő állja.

Szerződés megszűnése:

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

Amennyiben a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni.

Szerzői jogok alkalmazása:

 • A szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.
 • Szerzői jogok: A szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.
 • A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása, mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát, minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog:

A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított képi állomány feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

Titoktartás, adatvédelem:

 • Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.
 • Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgálta-tások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál-tatások egyes kérdéseiről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a köz-érdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://meseld.galanthus.hu/